Doelstelling en activiteiten

  • Professionele ondersteuning (waaronder eventueel training ) van medische en psychosociale hulpverlenersin de Gazastrook
  • Fondsenwerving in Nederland
  • Bemiddelen tussen PMRS en Nederlandse en internationale donororganisaties
  • Voorlichting geven in Nederland over de Palestijnse situatie in het algemeen (o.a. de gevolgen van de bezetting), en die van gehandicapten en chronisch zieken in het bijzonder

Vanaf het begin van de tweede intifada, herfst 2000, hebben we ons vooral ingezet voor het nieuw opgerichte Gaza Home Care Program, dat als belangrijkste doel heeft het verstrekken van thuiszorg aan kinderen en jongeren die in de intifada gewond en gehandicapt zijn geraakt en aan chronisch zieken.

In 2013 hebben we tot onze spijt de samenwerking met het NCCR moeten beëindigen. Maar het was ook duidelijk dat we niet met ons werk konden en wilden stoppen en daarom zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe samenwerkingspartner. Na consultatie van een aantal deskundigen hebben we in februari 2014 een kennismakingsbezoek gebracht aan the Palestinian Medical Relief Society. We waren meteen onder de indruk van het werk van deze professionele organisatie. Zij is zowel op de Westelijke Jordaanoever als in de Gazastrook werkzaam. Haar werkzaamheden laten zich omschrijven als een combinatie van huisartsenzorg, consultatiebureauzorg, zwangerschapsbegeleiding en zorg voor gehandicapten en chronisch zieken.

De zorg wordt verleend vanuit een aantal eerstelijns zorgcentra waar spreekuren worden gehouden door artsen, verpleegkundigen en verloskundigen. Ook zijn daar voorzieningen voor fysiotherapie, ergotherapie, fitness en gezondheidsvoorlichting. Ook verleent PMRS basale gezondheidszorg in de verafgelegen gebieden, waar in buurthuizen wekelijks spreekuur wordt gehouden en waar eenvoudige voorzieningen zijn voor nader onderzoek van bloed en urine en waar medicatie wordt verstrekt. Tenslotte zijn er enkele centra waar chronisch zieken worden behandeld en begeleid met als speerpunten reuma/arthrose (gewrichtsaandoeningen), diabetes mellitus (suikerziekte) en COPD (longziekten). Deze centra beschikken over moderne onderzoeksfaciliteiten en worden gerund door hooggekwalificeerd personeel. De visie van PMRS daarbij is dat het veel zinniger en efficiënter is om te voorkómen dat zich allerlei complicaties gaan voordoen, dan om af te wachten en vervolgens deze complicaties te gaan behandelen.

In de Gazastrook is een redelijke gezondheidszorg aanwezig op het vlak van ‘cure’, dat wil zeggen genezing, maar er zijn nauwelijks voorzieningen op het vlak van ‘care’, de zorg voor lichamelijk en geestelijk welzijn, de preventie van (vaak levensbedreigende) complicaties als doorligwonden en infecties, en het streven naar een zo goed mogelijke bestaanskwaliteit voor diegenen die moeten leren leven met een ernstige beperking of een chronische ziekte. Daaronder valt ook de emotionele aandacht voor de vaak traumatische gevolgen van de voortdurende bedreiging onder een steeds harder wordende bezetting.

Naast de directe zorg voor mensen met een handicap of een chronische ziekte stelt het PMRS zich als doel om deze mensen een volwaardige plek in de maatschappij te geven (te ‘rehabiliteren’ in de breedste zin van het woord). Dat kinderen naar school kunnen gaan, dat volwassenen werk kunnen krijgen, dat ze ook in leidende posities zichtbaar zijn. Dat betekent dat er ook actie wordt gevoerd voor een brede mentaliteitsverandering in Gaza, gericht op alle instituties: de ministeries, de community leaders, het onderwijs en de media. PMRS doet veel aan lobbywerk en aan bewustwording en scholing van maatschappelijk organisaties, onderwijzend personeel, politiefunctionarissen etc. om hen duidelijk te maken dat een gehandicapte medemens ook een waardevolle bijdrage aan de maatschappij kan leveren en dus ook kansen verdient om deel te kunnen nemen aan de maatschappelijke voorzieningen.