Financiële verantwoording en ANBI

Stichting Kifaia staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de stichting geen successierecht of schenkingsrecht behoeft te betalen over erfenissen en schenkingen. Iedere euro van uw bijdrage komt volledig ten goede aan Stichting Kifaia. Daarnaast heeft het schenken aan instellingen met een ANBI-status zekere belastingvoordelen.

ANBI standaardformulier publicatieplicht 

Statutaire naam
Stichting Kifaia
Inschrijfnummer kamer van Koophandel: 34111575
RSIN/fiscaal nummer: 808437768

Algemene contactgegevens:
Postbus 11168
2301 ED Leiden
Nederland

Statutaire doelstelling van de organisatie
De stichting heeft tot doel: de ondersteuning van de toegang tot en het recht op gezondheidzorg in de Gazastrook en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht dit te bereiken door:
a. het werven van fondsen en het bemiddelen van subsidies in Nederland ten behoeve van de Palestinian Medical Relief Society (PMRS) in Gaza.
b. Het faciliteren van contact tussen de Palestinian Medical Relief Society en voor deze organisatie relevante actoren in Nederland.
c. De politiek-maatschappelijke situatie in de bezette Palestijnse gebieden en de Gazastrook in het bijzonder onder de aandacht te brengen van relevante partijen.

De stichting kan ter bereiking van haar doel samenwerken met alle daarvoor in aanmerking komende (overheids)instanties.

Middelen
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door schenkingen, legaten en erfstellingen, subsidies en donaties, alsmede andere verkrijgingen. Alle uitgaven van de stichting zullen zoveel mogelijk uit de rente van het kapitaal en andere inkomsten van de stichting worden bestreden; voor de aantasting van het kapitaal is een uitdrukkelijk daartoe genomen bestuursbesluit noodzakelijk. Het vermogen komt zonder oormerk ten hoede aan de doelstellingen van de Palestinian Medical Relief Society, voor welke besteding zij achteraf verantwoording aflegt aan het bestuur van Stichting Kifaia.

Lees het beleidsplan 2020-2025

Bestuurssamenstelling
De stichting kent als enige orgaan: het bestuur, bestaande uit tenminste drie leden. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.

Jaarverslag en verslag van uitgeoefende activiteiten
Bekijk het  jaarverslag van 2020
Bekijk het verslag van uitgeoefende activiteiten 20-21

Jaarrekeningen 2011 t/m 2019
Hieronder vindt u de jaarrekening van Stichting Kifaia over de jaren 2011 t/m 2019. Omdat de stichting behalve het banksaldo geen eigen bezittingen heeft, is geen balans opgemaakt.

Jaarrekening 2011
Jaarrekening 2012
Jaarrekening 2013
Jaarrekening 2014
Jaarrekening 2015
Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2019