Donateur worden

ANBI-goedgekeurddoelU kunt donateur worden, ons gironummer is IBAN NL91 INGB 0008207589, ten name van Stichting Kifaia, Amsterdam.

Uw gift is fiscaal aftrekbaar. Wij staan er garant voor dat het geld op de juiste plaats aankomt en aan de bestemde doelen wordt besteed. We houden de onkosten van de Stichting zelf minimaal. U kunt Kifaia ook machtigen voor een regelmatige bijdrage. Ook kleine bedragen, zeker als we daar maandelijks of per kwartaal op kunnen rekenen, zijn uitermate welkom.

Stichting Kifaia heeft ANBI erkenning

Stichting Kifaia is sinds 1 januari 2008 door het Ministerie van Financiën erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een door het Ministerie van Financiën / de Belastingdienst als zodanig aangemerkte ANBI geniet de volgende fiscale voordelen:

  • Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
  • Een donateur kan giften aan een ANBI van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).